srkp.net
当前位置:首页 >> 一到十二月音标发音 >>

一到十二月音标发音

一月:January Jan. 英 [ˈdʒænjuəri] 美 [ˈdʒænjueri 二月:February Feb. 英 [ˈfebruəri] 美 [ˈfebrueri] 三月:March Mar. 英 [mɑ:tʃ] 美 [mɑ:rtʃ] 四月:April Apr. 英 [ˈ...

January ['d????nju??ri] n. 一月 February ['febru??ri] n. 二月 March [mɑ:t??] n. 三月 April ['eipr??l] n. 四月 May [mei, me] n. 五月 June [d??u:n] n. 六月 July [d??u(:)'lai] n. 七月 August ['??:g??st] n. 八月 September [s??p'tem...

自己关闭语音,还问别人!

一月:janvier 二月:février 三月:mars 四月:avril 五月:mai 六月:juin 七月:juillet 八月:aôut 九月:septembre 十月:octobre 十一月:novembre 十二月:décembre (音标:没有软件)

January [Jan·u·ar·y || 'dʒænjʊərɪ] February [Feb·ru·ar·y || 'febrʊərɪ] March [mɑrtʃ /mɑːtʃ] April [A·pril || 'eɪprəl] May [meɪ] June [dʒuːn] July [...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.srkp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com