srkp.net
当前位置:首页 >> 26个英语字母的音标分别是哪些? >>

26个英语字母的音标分别是哪些?

A a [ei] 、B b [bi:] 、C c [si:] 、D d [di:] 、E e [i:] 、F f [ef] 、G g [dʒi:] 、H h [eit∫] 、I i [ai] 、J j [dʒei] 、K k [kei] 、L l [el] 、M m [em] 、N n [en] 、O o [əu] 、P p [pi:] 、Q q [kju:] 、R r [ɑ:] 、S...

一、26个字母的音标是如下表: 二、怎样学习国际音标: 1、用唱歌的方式让学生学会26个字母,再学会几句日常用语。 目的:让他们对英语有感性认识,明白这就是与汉语的不同之处。 2、教音标: 先教字母音标 目的:学生通过唱字母歌已十分熟悉字...

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] ...

26个英文字母的音标(新版) Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg [ei] [bi:] [si:] [di:] [i:] [ef] [ʤi:] Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq [eiʧ] [ai] [ʤei] [kei] [el] [em] [en] [əu] [pi:] [kju:] Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz [ɑ:r] [...

26个英文字母及发音音标如下:Aa [ei] Bb [bi:] Cc [si:] Dd [di:] Ee [i:] Ff [ef] Gg [d3i:] Hh [eit∫] Ii [ai] Jj [d3ei] Kk [kei] Ll [el] Mm [em] Nn [en] Oo [əu] Pp [pi:] Qq [kju:] Rr [ɑ:] Ss [es] Tt [ti:] Uu [ju:] Vv [vi:] Ww ...

26个字母分为元音字母和辅音字母,元音字母有:A a 、E e 、I i 、O o 、U u ,除此之外是辅音字母。 1)含元音音素[ei] 字母: Aa Hh Jj Kk 音标: [ei] [eit∫] [d3ei] [kei] 2) 含元音音素[i:] 字母: Bb Cc Dd Ee Gg Pp Tt Vv 音标: [bi:] [si:] ...

采纳谢谢

首先要学会音标: Aa /'eɪ/ Bb /'biː/ Cc /'siː/ Dd /'diː/ Ee /'iː/ Ff /'ɛf/ Gg /'dʒiː/ Hh /'eɪtʃ/ Ii /'aɪ/ Jj /'dʒeɪ/ Kk /'keɪ/ Ll /'ɛl/ Mm /'ɛm/ Nn ...

其实你只要知道26个字母的音标就可以进行分类了。 26字母读音分类表 读音 字 母 Aa [ei] Hh Jj Kk Ee [i:] Bb Cc Dd Gg Pp Tt Vv Ii [ai] Yy Oo [Eu] Uu [ju:] Qq Ww Ff [e] Ll Mm Nn Ss Xx Zz Rr [B:]

英语音标简单的说包含以下几个大块: 一、 音素 1、单元音: 2、双元音: 3、清、浊辅音: 二、英语音标的基本常识 1、音节的划分一个单词的音标中有几个元音就有几个音节。 2、重读音节任何双音节或多音节单词的音标中,有重读音节和非重读音节...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.srkp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com