srkp.net
当前位置:首页 >> jAvA long最大值 >>

jAvA long最大值

-9223372036854775808~9223372036854775807 public class Hello {public static void main(String[] args) {System.out.println(Long.MIN_VALUE);System.out.println(Long.MAX_VALUE);long minValue = 0x8000000000000000l;long maxValue = 0x7f...

呵呵。你那样写不是LONG,而是默认的INT。 LONG的写法是:long l = 9223372036854775806L; 注意后面的一个L,必须加上去。 还有,LONG最大值是9223372036854775807。

基本类型 字节数 位数 最大值 最小值 byte 1byte 8bit 2^7 - 1 -2^7 short 2byte 16bit 2^15 - 1 -2^15 int 4byte 32bit 2^31 - 1 -2^31 long 8byte 64bit 2^63 - 1 -2^63

范围:-9223372036854775808到9223372036854775807 解释:long类型是64位的也就是 ”-2^64“ 到”2^64 -1“.

System.out.println(Long.MAX_VALUE);//最大数:9223372036854775807 System.out.println(Long.MIN_VALUE);//最小数:-9223372036854775808 System.out.println(Double.MAX_VALUE);//最大数:1.7976931348623157E308 System.out.println(Double.MIN...

long最大值是9223372036854775807(2^64-1)。 long最小值是-9223372036854775808(-2^64)。 long的最大值写法:long l = 9223372036854775807L; long的最小值写法:long l =- 9223372036854775808L; 备注:后面的一个L,必须加上去。

Long.MAX_VALUE 最大值 Long.MIN_VALUE 最小值。 jdk提供了常量

public class MaxValueTest { /** * @param args */ public static void main(String[] args) { System.out.println(Long.SIZE); System.out.println(Long.MAX_VALUE); System.out.println(Float.SIZE); System.out.println(Float.MAX_VALUE); }...

溢出了 long最大不是9223372036854775808而是9223372036854775807 因为最高位是符号位,两个相加就溢出了,符号位本来是正,所以是0,但是相加后溢出,符号位变成1,所以就成负数了 Long.MAX_VALUE=9223372036854775807 其二进制值为:0x7FFFFFF...

有JDK帮助文档吗?查一下BigInteger这个类。 这个类的数字想多大就多大。 或者百度搜BigInteger类的用法也行。 希望帮到你。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.srkp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com